‘Voorbeeldzaken en jurisprudentie’

Onze mogelijkheden in de onderhandelingen met verzekeraars, en de mogelijke procedures worden bepaald door de uitkomsten uit rechtszaken (jurisprudentie) en uitspraken van het KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

De rechtsgang is traag, het kan en zal nog jaren gaan duren voordat er sprake zal zijn van een werkelijk mogelijk inzicht in wat de rechtspraak er nu werkelijk over te zeggen heeft. De partijen die zich vooral richten op deze werkwijze kunt u vinden op de website van het Financieel Verbond.

Het KiFiD voert een eigen beleid. Maar ook daar duren zaken lang. En zijn zeker niet makkelijker dan een juridische procedure. De uitkomsten van de, ook bij het KiFiD gevoerde procedures, van zogenaamde ‘voorbeeldzaken’ moeten richting gaan geven aan de voorspelbaarheid van de oordelen die door het KiFiD in zaken worden uitgesproken. De verwachtingen en mogelijkheden liggen nog lang niet vast.

De op deze site genoemde zaken moeten worden gezien als een eerste selectie van de procedures die zijn afgedaan. Ook als voorbeelden dus. Een conclusie dat er éénduidige en vaste uitkomsten zijn ligt niet voor de hand. Een groot belang is er dan ook voor het kunnen praten en onderhandelen met verzekeraars. Helaas kan ook dat een langdurige weg zijn omdat de ijkpunten van de jurisprudentie en de bestendige KiFiD-oordelen nog ontbreken.

Daarbij komt dat de te verwachten rol van de overheid, de politiek en de toezichthouders,
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeilijk en niet tijdvast is te definiëren.

Er is sprake van een weg met ‘wisselende koersen’ waarin bij een volhoudende inzet toch weldegelijk een richting is te herkennen. Neemt u voor een meest actueel inzicht of overleg gerust contact op: 06-48462230.

KiFiD ‘Voorbeeldzaak C / Reaal’

Link: uitspraak_2017-037

Samenvatting
Beleggingsverzekering (universal life). [naam 1] (1999). Advisering door tussenpersoon en niet door verzekeraar. Op verzekeraar rustte destijds geen ken-uw-cliënt-verplichting. Voldoende informatie verstrekt over kosten en premie. Hefboom- en inteereffect. Algemeen risico van tegenvallende beleggingsopbrengst en bijzonder risico van voortijdig eindigen verzekering. Onvoldoende informatie over het bijzondere risico. Niet aannemelijk dat consument nadeel daarvan heeft ondervonden. Bedingen niet onredelijk bezwarend of oneerlijk om de enkele reden dat ze niet duidelijk of begrijpelijk zijn. In dit geval geen aanzienlijk verstoring van het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen.

 

KiFiD ‘Voorbeeldzaak B / ASR’

Link: uitspraak_2017-036

Samenvatting
Beleggingsverzekering. Verzekeraar niet met tussenpersoon te vereenzelvigen ondanks de  tussen hen bestaande concernrelatie. Het enkele feit dat een levensverzekeraar een product aanbiedt dat in hoofdzaak bestaat uit beleggingsactiviteiten voor rekening en risico van de cliënt is onvoldoende om te oordelen dat de normen zoals die voor andere effecten-instellingen in 1999 en 2000 golden materieel ook van toepassing zijn op een levens-verzekeraar. Verzekeraar is in de precontractuele fase jegens Belanghebbende tekort-geschoten door haar informatieverplichtingen uit hoofde van de Riav 1994 en de CRR 1998 niet geheel na te komen en onvoldoende informatie te verschaffen over de uit hoofde van het [naam 1] in rekening te brengen kosten en de invloed daarvan op het te behalen resultaat. Echter, geen grond voor schadevergoeding omdat niet aannemelijk is dat Belanghebbende, indien hij over een en ander wel voldoende was ingelicht, zijn keuze zou hebben bepaald op een totaal andere wijze van beleggen of een spaarrekening.

 

KiFiD ‘Voorbeeldzaak A / ABN-AMRO’

Link: uitspraak_2017-035

Samenvatting
[naam 1] in combinatie met [naam 2] , ingaande 1 januari 1999. Beleggingsverzekeringen (universal life).
Geen grond om te oordelen dat de verzekeringen materieel gezien een ‘effectenproduct’ zijn.
Niet voldaan aan alle verplichtingen uit CRR 1998 en Riav 1998. Zo is Verzekeraar tekort-geschoten in haar verplichting erop te attenderen dat de beleggingsfondsen TER berekenden, waarop Belanghebbenden in de gegeven omstandigheden niet bedacht hoefden te zijn. Verzekeraar is gehouden de negatieve gevolgen voor de waardeopbouw van de Verzekeringen als gevolg van het feit dat TER is berekend, ongedaan te maken door het daarmee gemoeide bedrag te vergoeden. De vergoeding kan worden beschouwd als een vorm van vervangende schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van de Verzekeringen (artikel 6:87 lid 1 BW).
Hefboom- en inteereffect. Onderscheid tussen het algemeen risico van tegenvallende beleggingsopbrengst en het bijzonder risico van voortijdig eindigen verzekering. Buiten het geval dat zich het bijzondere risico voordoet van voortijdig eindigen van de verzekering, bestaat geen grond om ervan uit te gaan dat voor Verzekeraar uit de bepalingen van de Riav 1998 of de CRR 1998 een verplichting voortvloeide om Belanghebbenden (nadere) informatie te verstrekken in verband met het hefboom- en inteereffect. Evenmin ziet de Commissie van Beroep grond om het bestaan van een zodanige verplichting jegens Belanghebbenden aan te nemen op grond van de overweging dat het hefboom- en inteer-effect direct van invloed is op een wezenlijk bestanddeel van de aangeboden beleggings-verzekering. Daarmee zou de verplichting immers worden gebaseerd op algemene beginselen van Nederlands recht, neergelegd in open en/of ongeschreven regels die de pre-contractuele verhouding beheersen of betrekking hebben op een algemene of bijzondere zorgplicht, zonder dat – op goede gronden – is vastgesteld dat het bestaan van de verplichting met voldoende mate van voorspelbaarheid door Verzekeraar kon worden aan-genomen (zoals vereist op grond van de uitspraak van het Hof van Justitie van 29 april 2015 (C-51/13, ECLI:EU:C:2015:286).
Het beroep op dwaling wordt verworpen, omdat het in de gegeven omstandigheden niet aannemelijk is dat wanneer Belanghebbenden wel zouden zijn geïnformeerd overeenkomstig de eisen uit de CRR 1998, zij de Verzekeringen niet in deze vorm zouden zijn aangegaan.
Uit hetgeen Belanghebbenden hebben aangevoerd volgt niet, en evenmin is de Commissie van Beroep anderszins gebleken, dat de bedingen over de overlijdensrisicopremie en de aan- en verkoopkosten als oneerlijk in de zin van de richtlijn 93/13 over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten moeten worden beschouwd.

Uitspraak ‘Hof den Bosch’ (ASR)

Link: 20171031 Hof Den Bosch uitspraak over kosten woekerpolis

(Uit) de uitspraak:
Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep;
en opnieuw rechtdoende:
– verklaart voor recht dat ASR met betrekking tot de bedingen over de kosten investering
koopsom, de aanvullende administratiekosten en de kosten “verschil verkoop/biedkoers” onrechtmatig jegens [appellant] heeft gehandeld;
– veroordeelt ASR de kosten en inhoudingen op de grondslag van deze bedingen aan
[appellant] terug te geven, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van deinhouding tot de dag der voldoening;
– veroordeelt ASR om mee te werken aan beëindiging van de polis binnen 2 weken na de
datum van dit arrest, zonder dat aan [appellant] kosten voor de beëindiging in rekening
worden gebracht.

 

De ‘Wabeke Aanbeveling’

Link: Interview met De heer Wabeke 9 oktober2012

Uit dit interview:
“Wat minder prettig was dat men bleef roepen dat die ombudsman er maar niks van begrepen had en dat hij een norm had gesteld. Allebei was niet waar. Ik had het naar mijn smaak dondersgoed begrepen. Het week ook helemaal niet zo ontzettend veel af van die percentages van wat uiteindelijk in die overeenkomst met die stichtingen is vastgelegd. En ik had bovendien geen norm gesteld, maar een aanbeveling gegeven. Alles is uiteindelijk wel een aanbeveling. Ja, zo van: probeer het zo eens. En dus van enige norm was geen sprake. Dus vond ik het een beetje een vervelende spin om daar een soort Wabeke-norm daarvan te gaan maken, waardoor het een soort status kreeg die het helemaal niet verdiende. Want bij een norm, dan stel je vast dat dat het enige redelijke is. En dat valt toch helemaal te bezien. Omdat er heel veel zaken niet onder zo’n aanbeveling te brengen zijn. Er zijn heel veel zaken waarin de klant luid en duidelijk begrepen heeft met wat voor kosten hij te maken had en met wat voor beleggingsrisico’s. En die mensen hadden eigenlijk helemaal geen recht op enige vergoeding. En er was natuurlijk ook de tussenpersoon niets te verwijten. En die waren echt bij duizenden, dat soort zaken. Maar ze konden toch gebruik maken van die regeling. En er waren andere zaken waar de consument klip en klaar besodemieterd was. Iets anders aangeleverd had gekregen dan die had besteld. Zaken waarin je kon bewijzen dat op de aanvraagformulieren iets anders was aangekruist, dan ze hebben gekregen. Toen had je nog die dienstverleningsovereenkomsten van destijds, maar er waren soms wel toch
documenten. En die mensen waren gewoon misleid. Die hebben dan recht op veel meer dan in de aanbeveling staat. Namelijk: terugdraaien van de hele overeenkomst. Want het is
misleiding en zo staat het in het Burgerlijk recht. Met andere woorden: Zowel links als rechts van die aanbeveling was er nog genoeg maatwerk te leveren”.

Zie ook: http://janwolterwabeke.nl/wabeke-norm/

Het KiFiD en ‘voorbeeldzaken’

Een bericht op de site van het KiFiD:
Kifid houdt klachten beleggingsverzekeringen nog enige tijd aan

7 augustus 2017

Kifid houdt de behandeling van de ruim 500 klachten over beleggingsverzekeringen, in de volksmond ook wel woekerpolis genoemd, nog enige tijd aan. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling. Betrokken consumenten zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Uitgangspunt bij Kifid is dat de wijze waarop de Geschillencommissie klachten beoordeelt in overeenstemming is met de door de Commissie van Beroep gedane uitspraken. Met de recente uitspraak van de Commissie van Beroep van een consument tegen Nationale Nederlanden is er een duidelijke lijn als het gaat om de zogenaamde ‘eerste kosten’. Over andere aspecten die in de nog lopende vier beroepszaken voorliggen, moet de Commissie van Beroep nog uitspraak doen.

De Geschillencommissie zal de behandeling van de beleggingsverzekeringsklachten pas voortzetten nadat de Commissie van Beroep zich over alle aspecten heeft uitgelaten. Mogelijk is dat pas nadat in alle vier lopende beroepszaken uitspraak is gedaan.

In 2016 en 2017 heeft de Geschillencommissie in vijf ‘richtinggevende’ uitspraken uiteengezet hoe zij klachten over beleggingsverzekeringen beoordeelt. Dit betreft de uitspraken van de Geschillencommissie onder de nummers 2016-120, 2016-129, 2016-311, 2016-628 en 2017-072. In alle vijf zaken is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep van Kifid. De recente uitspraak van de Commissie van Beroep heeft betrekking op zaak 2016-129 en is terug te vinden onder nummer 2017-023A.

Uitspraak ‘Rechtbank Rotterdam (NN)’

link: ECLI_NL_RBROT_2017_5687

UIt deze uitspraak:
De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat verschillende rechterlijke instanties
inmiddels uitspraak hebben gedaan over dezelfde of (tot op zekere hoogte) vergelijkbare
verzekeringsproducten van Nationale-Nederlanden en andere verzekeraars.
In verschillende van die uitspraken is de rechter ingegaan op de vraag of sprake is van
oneerlijke bedingen in de zin van Richtlijn 93/13 EEG van 5 april 1993 betreffende
oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. In de onderhavige zaak heeft de
rechtbank vastgesteld dat Nationale Nederlanden ten aanzien van twee verzekeringen
(mogelijk) niet aan haar informatieverplichtingen heeft voldaan, maar dat het – voor
schadevergoeding noodzakelijk – causaal verband met die (mogelijke) normschending nietis komen vast te staan. Bij die beoordeling spelen de – al dan niet verstrekte –
polisvoorwaarden geen rol. De rechtbank komt daarom niet toe aan een beoordeling van
de eventuele oneerlijkheid van die bedingen.
Conclusie: “De rechtbank zal de vorderingen van [eiser] afwijzen”.

René Graafsma in beroep tegen woekerpolisuitspraak Kifid

René Graafsma gaat in beroep tegen een uitspraak van de Geschillencommissie in een woekerpolisdossier. Daarbij wordt hij gesteund door Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Geldbelangen. Volgens Graafsma is de uitspraak van de Commissie van Beroep essentieel voor het denken over woekerpolissen. Hij legt de Commissie in essentie de vraag voor of het redelijk en billijk is dat een verzekeraar – achteraf gezien – een-derde van het geld – van wat de consument heeft ingelegd en voor beleggen bestemd was – ten eigen bate heeft aangewend.

Kosten
Dit onder de noemer ‘kosten’. De Geschillencommissie had er geen problemen mee, want volgens die arbiters bestaat er ‘gewoon contractvrijheid’. Graafsma wil bij de Commissie van Beroep de opstelling van de Geschillencommissie aan de kaak stellen. De Geschillencommissie vindt verder dat de consument geen of weinig juridische onderbouwing heeft gegeven voor zijn claim. Dat heeft mede geleid tot afwijzing van de klacht. En dat vindt Graafsma niet terecht.

Achteraf bezien
In een casus, waarin Graafsma twee consumenten uit één huishouden bij staat, hebben deze consumenten in 2014 aan Nationale Nederlanden gevraagd wat er door hen tot dan toe was ingelegd, welk deel van die inleg als premie voor het overlijdensrisico was besteed en wat er vervolgens door de verzekeraar aan kosten is afgehaald voordat het geld aan ‘beleggen’ besteed werd. Er waren twee polissen. Volgens opgave van Nationale Nederlanden had de man (tot 2014) in totaal €39.760 naar NN over gemaakt. Daarvan besteedde NN €139 aan premie overlijdensrisicoverzekering. Van de rest (€39.621) ging €11.525 naar NN als kosten. Dat is 29% van het geld dat voor beleggen bestemd was. Bij de polis van mevrouw was er €15.588 betaald, ging er €37 naar premie ORV en ging er van de rest (€15.551) een bedrag van €5.549 naar NN. Dat was dus 35%!.

Juridische strijd
Graafsma: “Iedereen is maar bezig te stellen hoe slecht men vooraf – zelfs twintig, dertig jaar geleden – is voorgelicht en dat men daarom meer gecompenseerd moet worden. We zien daarin een juridische strijd die zijn weerga niet kent. Nationale Nederlanden heeft zelfs het Europese Hof er bij geroepen. Maar dat Hof vond het een te Nederlandse zaak zodat het nu weer op de bordjes van Nederlandse rechters ligt. Ik ben eind 2015 al begonnen met een andere insteek. Ik kijk met de consument achteraf wat er met zijn geld gebeurd is. En als dat volgens ons niet deugt gaan we claimen.”

NN bevestigd dat klant ‘het niet kon weten’
Graafsma baseert zich op een uitspraak van het Kifid van begin 2015, waaruit blijkt dat de Geschillencommissie een ‘kostenpercentage van 24’ veel te hoog vond. Het Kifid heeft de consument toen een extra compensatie toegekend. Bij terugrekenen blijkt de Geschillencommissie een kostenpercentage van 5 a 6 redelijk te vinden. “In de casus die ik de Geschillencommissie in oktober heb voorgelegd toonde ik aan dat het met de polissen van deze consumenten nog erger gesteld was. Een-derde is immers meer dan een kwart! Maar – zo vond de commissie – in die andere zaak had de verzekeraar vooraf gemeld dat de kosten verwaarloosbaar waren en in onze casus niet” zegt Graafsma. NN bevestigde tijdens de hoorzitting dat er niets over die een-derde inhouding was verteld aan de klant. “Dus” vult Graafsma aan: “als je als verzekeraar maar niets van te voren zegt, dan mag je gewoon een-derde van de inleg naar je toerekenen?! Het kan er bij mij niet in dat we dát in Nederland normaal vinden.”

Contractsvrijheid?
Graafsma vindt dat als het Kifid hier geen stelling tegen neemt de consumenten aan de grillen van verzekeraars zijn overgeleverd. Op basis van die contractsvrijheid. Maar de ‘gewone’ consument kan nooit helemaal doorvorsen hoe zo’n levensverzekering werkt. Graafsma vraagt zich zelfs af of alle financieel adviseurs het helemaal (kunnen) snappen.

Bewuste aanpak
In bepaalde publicaties na de uitspraak van de Geschillencommissie is gesuggereerd dat René Graafsma als gemachtigde de consument niet voldoende zou hebben bij gestaan. “Men heeft niet begrepen dat ik het bewust heel ‘klein’ heb gehouden en – gewoon zoals een consument zou doen – de kernvraag heb gesteld: mag een verzekeraar van het geld dat voor beleggen bestemd is een-derde in eigen zak steken? Zo nee is dan 5% – 6% wel een goede norm?” Met de consumenten, voor wie Graafsma in deze zaak als gemachtigde optreedt, is deze aanpak expliciet besproken en zij staan er volledig achter. Zij vinden het algemeen belang daarbij zeer belangrijk.

Kifid: laagdrempelig, normering en uniformering?
René Graafsma wil doorgaan naar het hoogste orgaan van het Kifid omdat het instituut – zo blijkt uit de statuten – niet alleen voor laagdrempelige klachtbehandeling in het leven geroepen is maar ook voor normering en uniformering. Daarom vertrouwt hij op de wijsheid van de Commissie van Beroep.

Woekerpolis.nl
Vereniging Woekerpolis.nl steunt deze beroepszaak van Graafsma omdat ze niet alleen de rechtszaken wil steunen waarin de consument stelt vooraf niet goed geïnformeerd te zijn over de beleggingsverzekeringen, maar nu ook hoe arbiters er tegen aan kijken als de consument achteraf vindt dat de verzekeraar hem tekort heeft gedaan.

Stichting Geldbelangen
Stichting Geldbelangen propageert al twee jaar dat er in feite een nationaal overleg moet komen om deze woekerpolisschandvlak in de Nederlandsche geschiedenis eindelijk een keer tot een einde te brengen. Geldbelangen stuit daarbij echter steeds op verzekeraars, die zich hebben ingegraven in hun schuttersputten en zeggen dat er al voldoende gecompenseerd is. Als de zaak van Graafsma daarin een bres kan slaan zal Geldbelangen dat sterk toejuichen.